Ze względu na dynamiczną sytuacje na rynku opału - sprzedaż internetowa została wstrzymana
W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny
Poprzedni
Kolejny

Regulaminy

Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

Transakcje sklepu internetowego MocWęgla są realizowane przez podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie tego sklepu:

Firma Usługowa SEBOL Bąk Sebastian
ul. Wandy 23
41-407 Imielin
NIP: 954-247-77-14

Nr. konta BANK ZACHODNI WBK: 61 1090 1186 0000 0001 2093 4270

– zwanym w dalszej treści regulaminu “Sprzedającym”

1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

Regulamin określa w szczególności:

– warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
– zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
– zasady i tryb postępowania reklamacyjnego

2. Kupujący akceptuje Regulamin.
Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów. Sprzedawane towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na podstronach Sklepu. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na naszych stronach zawierają informację o cenie brutto, netto, podatku VAT oraz akcyzie w złotych polskich.
Umowa zawierana jest w języku polskim.
Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez kanały wymienione w zakładce: “Kontakt”.
Adres korespondencyjny to adres siedziby Sprzedającego.

6. Osoba składająca zamówienie zwana jest w treści regulaminu “Kupujący”.

7. Wzory opakowań towarów oferowanych przez Sprzedającego są własnością podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie tego sklepu. Wszelkie prawa do kopiowania, korzystania z projektu, wzoru i wykorzystywania go bez zgody właściciela zastrzeżone.

8. Wysłanie zamówienia przez stronę: www.mocwegla.pl – oznacza złożenie zamówienia.

9. Podczas składania zmówienia wymagane są tylko niezbędne dane potrzebne do jego prawidłowej realizacji
(wybór rodzaju podmiotu zamawiającego, imię i nazwisko lub nazwa zamawiającego, adres dostawy lub zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, NIP). Dane te są wykorzystane do sporządzenia dokumentacji przewozowej, księgowej oraz są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2 Procedura zamówienia towarów

1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
Kupujący wskazuje towary, które chce zamówić podając jednocześnie ich ilość.

2. Kupujący podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres, miasto, województwo, kod pocztowy, telefon, e-mail. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.

3. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku “Potwierdzam zakup” (w 3 kroku formularza zamówienia) potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, oraz zapoznaniem się z regulaminem sklepu.
Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail.

4. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w regulaminie, który został zaakceptowany przy złożeniu zamówienia.

5. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe ale tylko do momentu wysłania towaru.

6. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

7. W przypadku gdy Kupujący nie odbiera telefonu w ustalonym dniu realizacji zamówienia, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie lub przesunąć czas dostawy.

8. Kupujący jest informowany na bieżąco o statusie swojego zamówienia poprzez wiadomości sms lub mailowe w zależności od rodzaju zamówienia.

§3 Płatność

1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
– płatność przelewy24.pl – DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000;
– płatność przelewem na rachunek Sklepu internetowego
– gotówką, w przypadku odbioru osobistego lub dostawy transportem firmowym
– za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza KURIEROWI przy odbiorze dostarczonego towaru

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. W przypadku przedpłat za towar, który ma być odebrany osobiście lub wysłany kurierem, wpłaty należy dokonywać w takim czasie aby środki były zaksięgowane na rachunku Sprzedającego nie później niż 24h przed ustaloną datą wydania towaru. W przypadku spóźnienia płatności sprzedawca przesunie termin realizacji proporcjonalnie do spóźnienia.

§4 Dostawa

1. Zamówienia złożone przez Klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy.

4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Kupującego i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą. Dane przewoźnika zostaną przekazane Kupującemu w trakcie składania zamówienia.

6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej, Kupujący jest powiadamiany poprzez wysłanie informacji sms lub e-mail na adres lub numer telefonu podany w zamówieniu.

7. W przypadku zdarzeń losowych typu uszkodzenia posesji lub innego mienia podczas dostawy lub rozładunku towaru przez zewnętrzne firmy transportowe podmiotem odpowiedzialnym jest podmiot dostarczający. Sprzedawca nie odpowiada za zdarzenia/straty powstałe w wyniku działań zewnętrznych firm transportowych.

8. W przypadku zdarzeń losowych typu: awarie maszyn i urządzeń, awarie pojazdów, niekorzystnej pogody, nagłego zatrzymania wydobycia na kopalni, braku dostaw surowca i innych nie planowanych zdarzeń – termin realizacji zamówienia może się opóźnić. Kupujący może w takim przypadku odstąpić od umowy, a Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie do rezygnacji z zamówienia przez Kupującego oraz do zwrotu ewentualnej wpłaty (jeśli była dokonana) zgodnie z jej pierwotną wartością.

9. Kierowca sam ocenia czy we wskazanym przez odbiorcę miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar. Nie jest zobowiązany wjeżdżać w ciasne bramy lub podwórka. Może odmówić wjazdu na nie utwardzone tereny, nie odśnieżone place, nie wnosi towaru do pomieszczeń, chyba że takie odpłatne wniesienie zostało wcześniej uzgodnione ze sprzedającym. Rozładunek odbywa się w odległości do 5m od auta.

10. Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru od Sprzedającego w ustalonym wcześniej terminie.

11. Podmiot zwolniony z podatku akcyzowego podczas odbioru towaru zobowiązany jest podpisać dokument dostawy, który jest podstawą do zwolnienia z akcyzy. Brak podpisanego dokumentu dostawy skutkować będzie naliczeniem akcyzy od węgla zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. W przypadku nie odebrania dostarczonego towaru Kupuący może zostać obciążony przez Sprzedającego kosztami transportu oraz pieniężną karą umowną w wysokości 20% wartości brutto zamawianego towaru na co zamawiający się zgadza.

§5 Odbiór towarów

1. Sprzedawca informuje, że Kupującemu przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

5. Istnieje możliwość odbioru towarów z głównego składu (opcja “Odbiór Osobisty”), po wcześniejszym kontakcie i uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedawcą. Adres głównego składu podany w zakładce “Kontakt”.

§6 Dane osobowe

1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

2. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.

4. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres podany w zakładce kontakt bądź też mailowo na adres e-mail:

§7 Reklamacje

Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Jeśli zamawiający stwierdzi , że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową – może złożyć reklamację.
Jeżeli jest konsumentem – z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
Jeżeli nie jest konsumentem – z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie na adres:

Firma Usługowa SEBOL Bąk Sebastian
ul. Wandy 23
41-407 Imielin

lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sprzedaz@mocwegla.pl

W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer zamówienia, data wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe etc.

4. Odpowiedz reklamacyjna zostanie wysłana do osoby składającej reklamację do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail klienta lub pisemnie na adres korespondencyjny podany przez klienta.

5. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Zamawiającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej lub transportu zorganizowanego we własnym zakresie. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Podczas postępowania reklamacyjnego towar może zostać poddany badaniu laboratoryjnemu celem stwierdzenia czy posiada wady i na podstawie wyniku badań może zostać podjęta decyzja o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji. Badania wykonuje niezależny instytut badawczy.

7. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowie za niezgodność towaru z umową, jeżeli zostanie ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Jeżeli kupujący po dwóch miesiącach od stwierdzenia wady, nie powiadomi o tym fakcie sprzedającego, utraci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy.

§8 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

Firma Usługowa SEBOL Bąk Sebastian
ul. Wandy 23
41-407 Imielin

bądź też mailowo na adres: sprzedaz@mocwegla.pl

2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną – od dnia jej zawarcia.

3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

4. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Konsument może zlecić Sprzedawcy odbiór towaru. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do dokonania opłaty za przewóz w wysokości 200 zł za tonę.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§9 Towar

1. Towarem oferowanym w sklepie mocwegla.pl jest opał pochodzący tylko i wyłącznie z polskich kopalń.

2. Opał w zależności od sortu może być pakowany w worki 10kg lub 25kg lub w workach typu “BigBag” o pojemności 1000kg lub luzem w zależności od danego zamówienia.

3. W przypadku towaru pakowanego, węgiel jest układany na palecie. Odpowiednio 40 worków po 25kg lub 100 worków po 10kg lub jeden worek typu “BigBag” o wadze 1000kg (tolerancją wagi podana na opakowaniu).

4. Palety z towarem są zabezpieczone folią “strecz” i ewentualnie kapturem foliowym.

5. Parametry chemiczne węgla mogą nieznacznie się różnić w zależności od danego sortu i pokładu z którego wydobyty został węgiel w związku z naturalnymi wahaniami.

6. W okresach wzmożonych opadów atmosferycznych może się zdarzyć, że towar będzie powierzchownie mokry.

§10 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. W e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego Kupujący potwierdził zapoznanie się z regulaminem i zaakceptował go.

3. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.mocwegla.pl , odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

4. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2015. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia. Firma Usługowa SEBOL Bąk Sebastian zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści regulaminu

8. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ
pl_PLPolish